pensjon Norge – pensjon i Norge – Uføretrygd

Helsepensjon i Norge – hvem har rett til det?

Hvis du er varig arbeidsufør, har vi ingen sjanse til å generere inntekt. I Norge kan du regne med Uføretrygd, en helsepensjon, som er en form for permanent økonomisk støtte.

Hvor mye koster helseforsikringspensjonen i Norge?

I Norge erstatter pensjon tapt inntekt for personer som ikke helt eller delvis kan utføre yrkesarbeid på grunn av kronisk sykdom eller funksjonshemming. I Norge kan du få delpensjon så lenge pasienten er i stand til å jobbe en viss prosent av tiden. Denne ytelsen overstiger ikke 66 % av din tidligere inntekt og kalles overgangsstønad.

Pensjonsbeløp i Norge

En helsepensjon i Norge kan:

  • Dekke 100 % av den begunstigedes samlede inntekt dersom den begunstigedes arbeidsevne er helt umulig;
  • Dekker delvis manglende evne til å tjene inntekt.

Dette, Hvor mye er pensjonen i Norge?, avhenger av hvor mye personen vant. Beløpet beregnes på grunnlag av inntekt mottatt før tap av arbeidsevnen. Men de med lav inntekt kan søke om minsteytelse.

Hvilke vilkår må være oppfylt for å få helsepensjon i Norge?

For å ha rett til pensjon i Norge må du ha vært medlem av det norske trygdesystemet i minst fem år (før du ble syk) og ha mistet minst 50 % av tidligere inntekt på grunn av arbeidsuførhet. Du kan også motta uføretrygd fra Norge i Polen, men hensiktsmessige vilkår må være oppfylt.

Egne vilkår for tildeling av uføretrygd gjelder for pasienter som har vært utsatt for en arbeidsulykke eller en yrkessykdom.

Hvordan motta norsk pensjon?

Dersom du oppfyller de formelle kravene og kan søke om norsk pensjon, må du sende en søknad til NAV – Kontoret for arbeids- og sosialhjelp. Du kan gjøre dette ved å logge inn på nettsiden www.nav.no. I tillegg til å fylle ut riktig skjema, må du gi kontoret en rekke dokumenter. De tilhører:

  • medisinske journaler – blant annet testresultater, sykehusbehandlingskort. De kan også komme fra polske medisinske institusjoner, men de må oversettes av en sverren oversetter til norsk eller engelsk;
  • tilleggsdokumenter som NAV finner nødvendige – dette kontoret har rett til å be om ytterligere dokumenter fra søkeren.

Pensjon i Norge og arbeid

En person som mottar pensjon, men føler seg i stand til å arbeide til en viss grad, kan få arbeid. NAV oppmuntrer pensjonister og hjelper dem tilbake til yrkesaktivitet.

Lønnen til en person som mottar pensjon kan ikke være mer enn 0,4 G, eller 47 448 kroner (data for 2024) per år. Dersom pensjonisten tjener mer, reduseres stønadens størrelse forholdsmessig. Dersom arbeidsinntekten overstiger 80 % av inntekten opptjent i år da mottakeren var ved god helse, utbetales ikke pensjonen i det hele tatt i et gitt år.

Går pensjonistens inntekt ned igjen, økes pensjonen igjen.

Kan norsk pensjon mottas i Polen?

Den som har krav på det norsk pensjon, Du kan også laste den ned i Polen. Visse regler må respekteres for ikke å miste retten til ytelsen. Pensjonen kan utbetales i Polen eller i et annet land hvis:

  • avreisen fra Norge ble kortvarig

Det betyr at for å fortsette å motta ytelsen må du være bosatt i Norge i minst 6 måneder i løpet av et kalenderår;

  • du forlater Norge permanent

Bytter du bosted og flytter til Polen, mister du ikke retten til norske ytelser. Dette garanterer medlemskap av begge land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. For å fortsette å motta pensjon må du melde flytting til NAV. Dette kontoret skal sørge for at ytelsen når rett person og er begrunnet. Til dette formål kan NAV be om en anmodning som beviser at mottakeren fortsatt er i live.

Lurer du på hvordan du får norsk pensjon? Kontakt oss!

Varig arbeidsuførhet gjør at de fleste ikke klarer å forsørge seg selv. Derfor bør du i en slik situasjon så raskt som mulig iverksette passende tiltak for å få norsk pensjon.

Selv om du har bodd lenge i Norge, kan det å gjennomføre formalitetene være en reell utfordring for deg. Kontakt oss og vi vil forklare hvordan du starter prosessen med å be om denne tjenesten, samt:

  • hvis nødvendig, vi vil oversette dokumentene til norsk eller engelsk

Dersom medisinsk dokumentasjon – utskrivningsnotater fra sykehus, testresultater – er utarbeidet på polsk, må den oversettes av en sverren oversetter til norsk eller engelsk. Først da blir det godtatt av NAV. Takket være vårt mangeårige samarbeid med utmerkede edsvorne oversettere, vil du raskt komme deg gjennom dette stadiet av formaliteter.

  • vi hjelper deg med å sende inn søknaden til NAV

På grunn av det offisielle vokabularet kan dette være uforståelig for deg. Bruk vår hjelp hvis du vil være sikker på at søknaden blir riktig utfylt og at riktig dokumentasjon blir vedlagt.

Pensjoner, i likhet med sykepenger og fødselspenger, er økonomiske midler som gis til de som ikke kan drive lønnet arbeid på et gitt tidspunkt. Hvis du er i en slik situasjon, kontakt oss, så hjelper vi deg med å løse de offisielle problemene!

Barnetillegg

Familietilskudd, det vil si tilskudd til personer som i dag mottar helsepensjon og som også har et forsørget barn under 18 år.

Gjenlevendetillegg

Den såkalte enkepengene, det vil si en ytelse som gis til mottakere av helsepensjon hvis ektefelle er død.

Bostøtte

Bostøtte – er en særskilt sosial ytelse som gis når en som mottar pensjon har lav inntekt og har høye bokostnader.

Honnorkort

Dette er en automatisk innvilget ytelse, det vil si et tilskudd til kollektivtransport. Den er rettet mot personer som mottar 50 % helsepensjon.

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *